Αποκωδικοποίησις του Μύθου «Οι Σταύλοι τού Αυγείου» (Βίντεο)

Η αποκωδικοποίησις τού Μύθου αυτού, ΔΙΑ-πιστώνει την εκτροπήν της γηίνης εξουσίας εκ του αγαθού, υποδεικνύει την ανάγκην της καθάρσεως και κλείνει με την υπόσχεσιν μιάς νέας εποχής, όπου επιστρέφει η Δικαιοσύνη και η Πνευματικότης.
Αυγείας λέγεται ο γήινος εξουσιαστής, ο Βασιλεύς της Ήλιδος και διαθέτει πολλά κτήματα και πολλά κοπάδια ζώων.
Όμως με τα χρόνια, το βασίλειόν του έφθασε σε πολύν δυσάρεστον κατάστασιν.
Οι σταύλοι του εκπέμπουν ενοχλητικήν, πλέον, οσμήν.